Aby załatwić wszelkie formalności związane z chrztem, należy zgłosić się w godzinach urzędowania do biura parafialnego.

DATA CHRZTU:

W naszej parafii sakramentu chrztu udziela się w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13:00. W szczególnych przypadkach istnieje oczywiście możliwość ustalenia innego dnia.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

  • akt urodzenia dziecka (może być odpis),
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub odbył się nie w naszej parafii),
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (więcej informacji nt. chrzestnych niżej)

NAUKA PRZED CHRZTEM:

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do odbycia nauki przed chrztem. Nauki odbywają się w I soboty miesiąca po Mszy św. wieczornej. Jeśli data chrztu przewidziana jest na inny dzień, naukę ustala się indywidualnie.

RODZICE CHRZESTNI:

Kto może zostać rodzicem chrzestnym? Na początku należy od razu stwierdzić, że nie każdy może być chrzestnym.

Warto pamiętać, że najważniejszym kryterium wyboru rodziców chrzestnych nie może być jedynie:

  • pokrewieństwo
  • znajomość, przyjaźń

Najważniejszym kryterium jest zawsze:

  • stosunek do wiary

Osoba, która ma zostać rodzicem chrzestnym musi spełniać pewne specyficzne wymagania. Nie każdy je spełnia, a co za tym idzie, nie każdy może zostać chrzestnym.

Kodeks Prawa Kanonicznego wymagania dla rodziców chrzestnych określa w sposób następujący:

Kan. 874 -

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

            Zwróćmy szczególną uwagę na pkt. 3. Mówi się w nim o życiu zgodnym z wiarą. Wynika z niego, że rodzicem chrzestnym nie może zostać np: osoba niepraktykująca lub żyjąca w związku niesakramentalnym. Z bycia rodzicem chrzestnym wynika bowiem obowiązek pomocy rodzicom dziecka w wychowaniu go w wierze. Istotnym elementem takiego wychowania jest osobiste świadectwo życia zgodnego z wiarą.

           Osoby wybrane przez nas na rodziców chrzestnych, które nie są mieszkańcami naszej parafii, muszą zgłosić się do swojego Księdza Proboszcza, aby uzyskać specjalne zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję.