W 2020 roku wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych elementach wyposażenia kościoła z końca XVII w. - ambonie i chrzcielnicy. Obiekty były w bardzo złym stanie technicznym i wymagały pilnego przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich. Prace przy obu zabytkach zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 44 000 zł. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 88 876,05 zł.